ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
ประจำหน่วยงาน สำนักสารสนเทศ
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
เพศ ชาย/หญิง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดูแลงานระบบ Application ที่พัฒนาขึ้นเอง การออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม และปรับปรุงโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตรงความต้องการผู้ใช้งาน รวมทั้งออกแบบ พัฒนาระบบและเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและเป็นที่เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ รวมไปถึงการดูแล ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ Application หรือในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะและความสามารถพิเศษ มีทักษะการใช้เว็บ Programming Technology ได้แก่ PHP MySOL Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
       ————————————————————————————————————————————————
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
    
     อาจารย์ประจำ
     —————————————————————
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
    บัณฑิตวิทยาลัย
     อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านเคมี)
    สำนักวิชาการ
    
      พนักงาน
     —————————————————————
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน
    สำนักบริการการศึกษา
     ผู้จัดการร้านยา
    คณะเภสัชศาสตร์
     เจ้าหน้าที่ (ล่ามภาษาจีน)
    คณะศิลปศาสตร์
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    บัณฑิตวิทยาลัย
     นักวิชาการศึกษา
    ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนามาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
     เจ้าหน้าที่ข้อมูลและพัฒนาระบบ
    สำนักบริการการศึกษา
     เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
    สำนักประชาสัมพันธ์
     เจ้าหน้าที่กำกับติดตามและประเมินคุณภาพ
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
    สำนักพัฒนานักศึกษา
     นักวิจัย
    สำนักวิจัยและนวัตกรรม
     เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
    สำนักสารสนเทศ
     บรรณารักษ์
    สำนักหอสมุดกลาง
     เจ้าหน้าที่เครื่องปรับอากาศ
    สำนักอธิการบดี
     หัวหน้าแผนกยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่ประชุมและศูนย์อาหาร
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความสะอาด
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     เลขานุการประจำหน่วยงาน
    สำนักอธิการบดี