แบบฟอร์มใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


  * ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล (โปรดระบุ นาย,นางสาว,นาง)  *
วัน เดือน ปี เกิด  *
ส่วนสูง ซ.ม.                              น้ำหนัก ก.ก.
ที่อยู่  *
โทรศัพท์  *
บ้าน :
มือถือ :
บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ
ID/PASSPORT
  *
เลขที่
(ตัวเลข 13 หลัก ไม่ต้องใส่ - ตัวอย่าง XXXXXXXXXXXX)
ออกให้โดย


อำเภอ

จังหวัด
เชื้อชาติ  *
สัญชาติ  *
ศาสนา  *
E-mail  *
ประเภทงานที่ต้องการสมัคร  * อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ พนักงาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร  *
(กรณีที่เป็นอาจารย์ใส่สาขาที่ต้องการสอน)
1.

2.

3.
เงินเดือนที่ต้องการ  *
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน  * ชื่อ นามสกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์

สถานภาพครอบครัว  * โสด สมรสแล้ว หย่า/ม่าย
สถานภาพทางทหาร  *   ได้รับการยกเว้น(เรียน รักษาดินแดน)
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร