ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประจำหน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
เพศ ชาย/หญิง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่น แผนพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และคู่มือการศึกษา เป็นต้น
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท ด้านนิเทศศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะและความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Illustrator /Photoshop /Indesign/ Pagemeker/ Adope Pro /After Effect /Final cut และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายภาพนิ่ง และ VDO ได้

     ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
       ————————————————————————————————————————————————
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
    
     อาจารย์ประจำ
     —————————————————————
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
    บัณฑิตวิทยาลัย
     อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านเคมี)
    สำนักวิชาการ
    
      พนักงาน
     —————————————————————
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน
    สำนักบริการการศึกษา
     ผู้จัดการร้านยา
    คณะเภสัชศาสตร์
     เจ้าหน้าที่ (ล่ามภาษาจีน)
    คณะศิลปศาสตร์
     เลขานุการประจำโครงการต่างประเทศ (ชาวต่างชาติหรือไทย)
    คณะศิลปศาสตร์
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    บัณฑิตวิทยาลัย
     นักวิชาการศึกษา
    ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนามาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
     เจ้าหน้าที่ข้อมูลและพัฒนาระบบ
    สำนักบริการการศึกษา
     เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
    สำนักประชาสัมพันธ์
     เจ้าหน้าที่กำกับติดตามและประเมินคุณภาพ
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
    สำนักพัฒนานักศึกษา
     นักวิจัย
    สำนักวิจัยและนวัตกรรม
     เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
    สำนักสารสนเทศ
     บรรณารักษ์
    สำนักหอสมุดกลาง
     เจ้าหน้าที่เครื่องปรับอากาศ
    สำนักอธิการบดี
     หัวหน้าแผนกยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่ประชุมและศูนย์อาหาร
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่พัสดุ
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานยานพาหนะ
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความสะอาด
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     เลขานุการประจำหน่วยงาน
    สำนักอธิการบดี