แบบฟอร์มใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


  * ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล (โปรดระบุ นาย,นางสาว,นาง)  *
วัน เดือน ปี เกิด  *
ส่วนสูง ซ.ม.                              น้ำหนัก ก.ก.
ที่อยู่ปัจจุบัน  *
โทรศัพท์  *
บ้าน :
มือถือ :
เชื้อชาติ  *
สัญชาติ  *
ศาสนา  *
E-mail  *
ประเภทงานที่ต้องการสมัคร  * อาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่/พนักงาน อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร  *
(กรณีที่เป็นอาจารย์ใส่สาขาที่ต้องการสอน)
1.

2.

3.
เงินเดือนที่ต้องการ  *
สถานภาพครอบครัว  * โสด สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่

       ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลง และยินยอมให้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
              (ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน